Det räcker inte längre med att ha en CSR-policy och en politiskt korrekt värdegrund. Det räcker inte att riskminimera och krisförbereda. Alla är redan här.

Våra verktyg ger dig ett praktiskt stöd som kan omsättas direkt i din verksamhet.

För att vara steget före konkurrenter och möta framtida krav krävs en strategi som integrerar hållbarhet i dina affärer, engagerar hela verksamheten och som gör det möjligt att konkret visa en positiv utveckling.

Beyond Intent mäter och värderar hållbarhetsinsatser baserat på internationellt etablerade riktlinjer. Med denna analys som bas hjälper vi dig att utveckla, förfina och förbättra ditt hållbarhetsarbete Vi leder strategier till resultat.

Testa ditt företag. Prova vårt förenklade självtest för hållbarhet.

Beyond Intent Sustainability Assessment and Evaluation Tool (ASSET) är ett analys- och uppföljningsverktyg utvecklat för att effektivt mäta och utvärdera hållbarhetsarbete.

ASSET anpassas till kundens behov och justeras efter branschspecifika krav. Verktyget kan även justeras för olika grader av analys och användas på olika nivåer och steg i processen.

Beyond Intents ASSET:

  • Förenklar ditt arbete med olika hållbarhetsrisker och utmaningar

  • Ger kontroll för ett målstyrt effektivt hållbarhetsarbete

  • Identifierar indikatorer för kvalitativ resultatmätning

  • Visualiserar brister i och möjlig utveckling av hållbarhetsinsatser

Med hjälp av verktyget kan Beyond Intent diagnosticera verksamhetens risker, brister och styrkor i relation till hållbarhet indelat i fyra huvudområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och etik.

Det tar avstamp i olika etablerade rapporteringsriktlinjer och system för kvalitetssäkring (ISO 26000, GRI 4, UN Global Compact och OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Det gör ASSET kompatibelt med existerande redovisningssystem.

Arbetar ditt företag med hållbarhet idag?

Svenska företag vill jobba hållbart - för att det lönar sig

Rapporten visar starkt intresse och engagemang bland småföretagen för hållbarhetsarbete, medan 55% har någon form av hållbarhetsarbete idag. Däremot utvärderar en liten andel, 28%, resultaten och många söker stöd för att inleda, utvidga eller effektivisera hållbarhetsarbete.

Läs Beyond Intents och Företagarnas rapport ”Hållbara företag bygger framtiden” om hur svenska små och medelstora företag arbetar med hållbarhet.