Med näringslivet mot nya post-2015 agendan

Shifts partner Johan Schmidt skriver om post-2015 agendan i Omvärlden under titeln 'Åtta millenniemål förvandlas i år till 17 hållbara utvecklingsmål'. I september ska FN:s generalförsamling anta ramverket för post-2015-målen och i december samlas åter världens ledare för att enas om ett nytt klimatavtal i Paris.

Diskussionen just nu pekar i samma riktning som trenden gjort de senaste åren: privat sektor, stat och civilsamhälle förväntas hitta nya former för samarbete. Det är bred samverkan och samarbeten över gränser och mellan sektorer som blir allt vanligare, men också växande och mer komplexa agendor.

Vi kommer med största sannolikhet att se en djupare involvering av näringslivet och privata företag i arbetet med målen. Vi kommer också se tydligare fokus på mätbarhet och rapportering. Men inte nödvändigtvis med regelverk och lagstiftning, utan med dialog och ökat engagemang från den privata sektorn.

Här finns tydliga paralleller till företagens hållbarhetsinsatser. Utmaningarna vi gemensamt för inför globalt skapar även nya möjligheter, inte minst för företag. De aktörer som är adaptiva och vakna på dessa nya affärsmöjligheter kommer ha en god chans att ligga framför konkurrenterna. De kommer vara bättre förberedda och bättre på att hantera riskerna och utveckla möjligheterna som dessa förändringar kommer föra med sig. 

Under Affärsområden kan du läsa mer om hur Shift arbetar med affärsutveckling, riskhantering och i gränssnittet mellan Näringsliv och utveckling.

De 17 målen:

 1. Utrota all form av fattigdom överallt.
 2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.
 4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.