Vad innebär förslaget om lagkrav på hållbarhetsrapportering?

Idag tog diskussionen om regeringens lagförslag om nya krav på hållbarhetsrapportering ny fart. Förslaget som är ute på remiss är en tillämpning av EUs direktiv om icke-finansiell och mångfaldsinformation. Det föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången under räkenskapsåret 2017. Men vad innebär förslaget och vilka berörs? Shift sammanfattar.

Vilka berörs?

Förslaget berör "stora företag och företag av allmänt intresse". Till stora företag räknas de företag som uppfyller minst två av följande kriterier:

 • Fler än 250 anställda
 • Omsättning på minst 350 miljoner kronor
 • Balansomslutning på minst 175 miljoner kronor

Företag av allmänt intresse föreslås avse företag som har överlåtbara värdepapper med handel på en reglerad marknad utanför EU, kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag, samt publika aktiebolag.

Vad innebär förslaget?

Förslaget påverkar ett antal olika lagar som till exempel årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Lagförslaget omfattar två komponenter:

 1. Krav på redovisning av icke-finansiell information
 2. Redogörelse av bolagets mångfaldspolicy.

Kravet innebär att företaget ska redogöra för (hållbarhetsrapport eller annan redovisning ska innehålla) relevant och tillräcklig icke-finansiell information som behövs för förståelsen av företagets:

 • Utveckling
 • Ställning
 • Resultat
 • Konsekvenserna av verksamheten

Vissa krav finns redan idag, bl a på upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det som nu förordas är att upplysningarna dessutom ska inkludera väsentliga aspekter om bl a sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Om företaget inte tillämpar någon policy i någon av frågorna och därför inte kan lämna upplysningar, så ska rapporten redogöra för anledningen.

Vad ska rapporten innehålla?

Företagen som berörs ska rapportera:

 • Företagets affärsmodell
 • Företagets policy i hållbarhetsfrågor (gällande ovan aspekter)
 • Resultatet av tillämpningen av policys
 • Väsentliga risker relaterat till hållbarhet
 • Hur företaget hanterar riskerna
 • Andra icke-finansiella upplysningar som är relevanta för verksamheten.

Det föreslås också att noterade bolag ska redogöra för sin policy för mångfald i styrelse och ledning i sin bolagsstyrningsrapport.

Förslaget är flexibelt när det gäller val av rapporteringsramverk, men redogör för olika riktlinjer som företagen kan stödja sig på i sin rapportering. Nämnda förslag är exempelvis ISO 26000, GRI, Förenta nationernas Global Compacts riktlinjer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vill du veta mer eller ha stöd i att se över din verksamhet?

Shift svarar gärna på frågor och kan hjälpa företag med insatser för att anpassa sig till de nya reglerna. Vi har betydande erfarenhet av praktiskt hållbarhetsarbete, utveckling av mätmetoder och resultatstyrd ledning. Vi har med stöd i vårt analysverktyg Shift ASSET möjlighet att:

 • Undersöka förutsättningarna på hållbarhetsområdet och analysera behoven av förbättringsinitiativ
 • Identifiera hållbarhetsrisker och prioritera de viktiga hållbarhetsfrågorna                     
 • Identifiera och utveckla indikatorer för kvalitativ resultatmätning
 • Stödja utvecklingen av rapporteringsramverk
 • Ta fram underlag för ett målstyrt effektivt hållbarhetsarbete

Vi har även möjlighet att som rådgivare och med operationellt stöd bistå i processen att ta fram hållbarhetsstrategier och policy, utveckla och förbättra det befintliga hållbarhetsarbetet och positionera ert företag med hjälp av praktiska insatser.

Läs mer om Shift ASSET och våra tjänster här.