Lansering Hållbarhet som konkurrensfördel

Nio av tio företagare anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och att bedriva ett hållbarhetsarbete. Två av tre har ett hållbarhetsarbete. Lika många ser att det ger affärsfördelar. Idag lanserade BI rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel tillsammans med Fossilfritt Sverige och Företagarna.

Läs rapporten i sin helhet här

1 091 företag svarade på den enkätundersökning som genomförts om vad små och medelstora företag ser för utmaningar och möjligheter med att arbeta hållbart och klimatsmart. Urvalet har justerats så att det liknar den nationella företagarstrukturen. Resultaten visar på att Sveriges småföretag ser hållbarhet som både prioriterat och affärsdrivet.

9 av 10 företag anser att det viktigt eller mycket viktigt ha ett hållbarhetsarbete, •82 % anser också att det är viktigt mycket viktigt för det egna företaget. Det är alltså i högsta grad angeläget för det egna företaget. Ökade krav från kunder, allmänheten, finansiärer, ledning har satt fokus på frågorna för det egna företaget. Från 75% 2015 ser idag 82% av företagen det som viktigt mycket viktigt för den egna verksamheten.

63% av företagen har idag ett hållbarhetsarbete. Det är en ökning från 55% 2015. Det är relativt jämnt fördelat över olika branscher, men företag inom vård och omsorg, utbildning och personliga och kulturella tjänsteföretagen i högre utsträckning hållbarhetsarbete. Även bygg, tillverkning och utvinning, samt energi och miljö är något överrepresenterade.

Hållbarhetsarbetet är affärsdrivet

Konkurrenskraft och öka lönsamheten tillsammans med ökade krav från kunder är bland de främsta anledningarna för att bedriva hållbarhetsarbete. Initiativ från företagets ledning och krav från ägare är viktiga för utvecklingen av hållbarhetsarbetet – med ett tydligt ägande och en nära relation till företagets verksamhet blir hållbarhetsarbetet en viktig del av företagets relation till sin omvärld. Vår bedömning är att många småföretagares identitet är nära knutet till företaget och dess verksamhet.

Klimatarbetet är viktigt

Två av tre företag tror att klimatinsatser kan ge konkurrensfördelar. Det pekar på att klimatfrågan är viktig för svenska småföretag och att många har tagit klivet för att vara en del i omställningen, oavsett bransch och storlek.  2 av 3 företag har dessutom ambitionen att minska sina utsläpp och vartannat har redan gjort åtgärder.

Sveriges småföretag anser att de har störst möjlighet att minska sin klimatpåverkan genom sitt val av tjänstebil, insatser kopplat till avfall och återanvändning, energieffektivisering samt hur de löser företagets behov av transporter. Undersökningen visar att transporter står för tre av de fem områdena där företagen ser störst utsikter att minska sina utsläpp av växthusgaser. Eftersom transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp skulle åtgärder inom det området göra stor påverkan.

Läs rapporten i sin helhet här