Forskningsrapport: Gärna högre, men anpassade hållbarhetskrav

Sveriges små och medelstora företag arbetar med hållbarhet för att stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet. De faktiska åtgärderna och aktiviteterna är ofta väldigt konkreta och pragmatiska och bygger på informella strategier snarare än formella policys.

Det är slutsatsen i en masteruppsats från Uppsala universitet med titeln "Small Scale Sustainability”. Med stöd från Beyond Intent har Miha Alvesson Due Billing har intervjuat små och medelstora företag från olika delar av Sverige om sitt hållbarhetsarbete. Utöver stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet, lyfter företagarna fram sin egen tillfredsställelse av att lyckas med sitt hållbarhetsarbete och vara med och bidra till en allmän nytta.

Företagarna efterfrågar mer stöd i form av bättre och enklare verktyg, mer utbildning och informationsspridning samt fler mötesplatser för likasinnade. De flesta anser att det behövs högre krav men att de måste anpassas till verkligheten för små och medelstora företag och se annorlunda ut än existerande förslag som bygger på erfarenheter från stora företag med helt andra resurser.

Läs mer: Small Scale Sustainability - A Qualitative Study of Corporate Sustainability in Swedish SMEs